Podróżuj z Niwo Trans

Regulamin bilet

 1. BILET

  1. Cenę biletu i termin jego obowiązywania ustala Przewoźnik. Cena biletu ustalona jest według obowiązującego cennika w dniu wystawienia biletu.

  2. Ważny bilet powinien zawierać:

   • imię i nazwisko pasażera legitymującego się nim w czasie podróży;

   • określenie miejsca docelowego podróży oraz datę i godzinę jej rozpoczęcia;

   • nazwę przewoźnika i pieczątkę biura wystawiającego bilet;

   • kwotę opłaconą za bilet;

  3. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie.

  4. Wszelkie zmiany na bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem biura dokonującego zmiany, lub ewentualnym wystawieniem nowego biletu z poprawionymi danymi.

  5. Bilet wystawiony według taryfy specjalnej lub promocyjnej powinien zawierać wyraźną informację: „PROMOCJA”.

  6. Umowa na przejazd dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia zgłoszenia lub biletu przez M&B Ni-Wo Trans

  7. W przypadku okazania 6 (sześciu) biletów wystawionych na to samo imię i nazwisko na trasie do Gdańska na lotnisko lub w kierunku odwrotnym, klient ma prawo zakupić 7-my bilet ze zniżką 50% od ceny biletu normalnego.

  8. W przypadku rezygnacji z jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego (przejazd w obie strony) zwrotowi podlega różnica między ceną biletu jednostronnego (przejazd w jedną stronę) a dwustronnego, pomniejszona o koszty manipulacyjne ( powyżej 7 dni -0%, do 7 dni -10% ceny biletu, w dniu wyjazdu zwrot niemożliwy).

  9. Bilety promocyjne nie podlegają zwrotowi ani zmianom.


data modyfikacji: 2010-12-11