Podróżuj z Niwo Trans

Regulamin tekst jednolity

 1. OGÓLNE ZASADY

  1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest:

   • w przypadku sprzedaży w biurze: „Umowa - zgłoszenie” zwane umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem.

  2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.

  3. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją „Umownych warunków przewozu”.

 2. BILET

  1. Cenę biletu i termin jego obowiązywania ustala Przewoźnik. Cena biletu ustalona jest według obowiązującego cennika w dniu wystawienia biletu.

  2. Ważny bilet powinien zawierać:

   • imię i nazwisko pasażera legitymującego się nim w czasie podróży;

   • określenie miejsca docelowego podróży oraz datę i godzinę jej rozpoczęcia;

   • nazwę przewoźnika i pieczątkę biura wystawiającego bilet;

   • kwotę opłaconą za bilet;

  3. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie.

  4. Wszelkie zmiany na bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem biura dokonującego zmiany, lub ewentualnym wystawieniem nowego biletu z poprawionymi danymi.

  5. Bilet wystawiony według taryfy specjalnej lub promocyjnej powinien zawierać wyraźną informację: „PROMOCJA”.

  6. Umowa na przejazd dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia zgłoszenia lub biletu przez M&B Ni-Wo.Trans

  7. W przypadku okazania 6 (sześciu) biletów wystawionych na to samo imię i nazwisko na trasie do Gdańska na lotnisko lub w kierunku odwrotnym, klient ma prawo zakupić 7-my bilet ze zniżką 50% od ceny biletu normalnego.

  8. W przypadku rezygnacji z jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego (przejazd w obie strony) zwrotowi podlega różnica między ceną biletu jednostronnego (przejazd w jedną stronę) a dwustronnego, pomniejszona o koszty manipulacyjne ( powyżej 7 dni -0%, do 7 dni -10% ceny biletu, w dniu wyjazdu zwrot niemożliwy).

  9. Bilety promocyjne nie podlegają zwrotowi ani zmianom.

 3. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

  1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej na bilecie.

  2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

  3. W przypadku awarii autobusu lub mikrobusu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.

  4. W przypadku przewozów na lotniska - przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:

   • z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera

   • z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów oraz braku kontaktu ze strony klienta lub zbyt długiego oczekiwania na klienta , w umówionym miejscu( około 10 min), oraz innych zdarzeń losowych nie zawinionych przez przewoźnika.

  5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.

  6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:

   • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;

   • nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”;

   • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu;

   • nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie autokaru lub mikrobusu na granicy;

   • posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie;

   • okazany bilet nosi znamiona przerobienia lub podrobienia;

 4. REZERWACJA, ANULACJA I ZMIANY BILETÓW

  1. Rezerwacja terminu przejazdu następuje w momencie wystawienia biletu.

  2. Rezerwacja przejazdu może być dokonana telefonicznie, w biurze podrózy współpracującym z przewoźnikiem

  3. W przypadku rezygnacji z przejazdu klient ponosi następujące koszty związane z anulacją przejazdu:

   • do 7 dni przed datą wyjazdu 10%;

   • do 2 dni przed datą wyjazdu 20%;

   • do 1 dnia przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu 100%;

   • za przejazd nie zgłoszony w/w terminach i niewykorzystany nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.

  4. Pierwsza zmiana daty wyjazdu zgłoszona telefonicznie lub w biurze do 12 h przed wyjazdem lub przyjazdem jest bezpłatna, opłaty za następne zmiany są ustalane indywidualnie jednak opłata nie może być wyższa niż 50% ceny przejazdu.

  5. Pasażer ma prawo zawiesić bilet do wykorzystania w innym terminie do jednego dnia przed przejazdem. W dniu wyjazdu zmian nie uwzględnia się. Bilet można zawiesić na wybranym odcinku na 3 miesiące od daty zgłoszenia.

 5. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

  1. Pasażer jest zobowiązany do:

   • posiadania i okazania ważnego biletu na przejazd na całej trasie przewozu;

   • dokumentów uprawniających do przekroczenia granic;

   • punktualnego przybycia na miejsce odjazdu autokaru lub mikrobusu. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;

   • stosowania się do zaleceń załogi autokaru lub mikrobusu.

  2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.

  3. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w autokarze lub mikrobusie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem autokaru lub mikrobusu.

  4. Ze względu na specyfikę transferów lotniskowych - w przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem autokaru lub mikrobusu prosimy o kontakt pod numery alarmowe : 515 044 180 / 512 861 965 ( telefon kontaktowy do kierowcy realizującego dany przejazd / dotyczy godzin nocnych – od 22:00 do 06:00). Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta lub niemożliwości dodzwonienia się , przewoźnika do klienta

  5. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.

  6. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować listownie na adres biura w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji

 6. BAGAŻE

  1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 10 zł. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego - w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.

  2. Możliwy jest przewóz bagaży o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem.

  3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili zakupu biletu.

  4. Przewoźnik odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż, jedynie do wysokości 300 zł. Bagaż o wyższej wartości należy ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

 7. INNE

  1. Przewóz zwierząt jest zabroniony.

  2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 01.09.2008 r.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50 , poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.

  2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.

  3. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób i rzeczy wykonywanych przez Przewoźnika M&B Ni-Wo Trans

  4. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów autokarowych i mikrobusowych wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji M&B Ni-Wo Trans lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.


data modyfikacji: 2010-12-11