Podróżuj z Niwo Trans

Regulamin prawa i obowiązki przewoźnika

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

  1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej na bilecie.

  2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

  3. W przypadku awarii autobusu lub mikrobusu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.

  4. W przypadku przewozów na lotniska - przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:

   • z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie pasażera

   • z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów oraz braku kontaktu ze strony klienta lub zbyt długiego oczekiwania na klienta , w umówionym miejscu( około 10 min), oraz innych zdarzeń losowych nie zawinionych przez przewoźnika.

  5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.

  6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:

   • jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;

   • nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”;

   • zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu;

   • nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie autokaru lub mikrobusu na granicy;

   • posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie;

   • okazany bilet nosi znamiona przerobienia lub podrobienia;


data modyfikacji: 2010-12-11